TO_PISANKA_STRONA

AKTUALNOŚCI

                                                             

 

OŚWIADCZENIA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW ORAZ UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOK PODCZAS PANDEMII COVID-19
W SEZONIE 2020/2021

 

DO POBRANIA :

 

> OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH <

> OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ <

> KARTA ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA W SEZONIE 2020/2021 <
Zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej przy zastosowaniu procedur bezpieczeństwa epidemicznego, po zniesieniu części ograniczeń działalności kulturalnej w okresie epidemii koronawirusa COVID-19

 1

Wstęp

 1. Wprowadza się następujące zasady postępowania przy uruchamianiu Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej (dalej zwanego GOK) dla osób korzystających z jego oferty kulturalnej, uczestników, widzów, klientów, interesantów, odbiorców w tym rodziców/opiekunów prawnych małoletnich uczestników zajęć (zwanych dalej łącznie odbiorcami) jak również osób współpracujących z GOK na podstawie innej niż stosunek pracy bądź wykonujących w jego siedzibie czynności zawodowe lub służbowe (zwanych dalej Współpracownikami) w czasie trwania epidemii koronawirusa COVID-19.
 2. Niniejsze zasady funkcjonowania odnoszą się do zadań kierownika jednostki oraz pracowników świadczących pracę na terenie GOK w czasie trwania epidemii koronawirusa COVID-19 oraz zadań i obowiązków osób korzystających z jego oferty kulturalnej , uczestników, widzów, interesantów, odbiorców w tym rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć, jak również osób współpracujących z GOK na podstawie innej niż stosunek pracy lub wykonujących w jego siedzibie czynności zawodowe lub służbowe.
 3. Za wdrożenie niniejszych zasad funkcjonowania GOK odpowiedzialny jest kierownik jednostki.
 4. Wszyscy pracownicy potwierdzają w formie oświadczenia (wzór stanowi załącznik Nr 1) zapoznanie się z niniejszymi zasadami funkcjonowania i zobowiązują się do ich bezwzględnego przestrzegania.

 

2

Zasady ogólne

 1. W budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej odbiorców obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.
 2. W przypadku wydarzeń innych niż organizowane na otwartym powietrzu: wystaw, targów, konferencji, kongresów, przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – odbiorcom udostępnia się nie więcej niż połowę liczby miejsc.
 3. Działalność związana z organizacją imprez takich jak wystawy, konferencje, spotkania, jest dopuszczalna pod warunkiem, aby w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla odbiorców z wyłączeniem obsługi, z zastrzeżeniem § 2 ust 8 i 9.
 4. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna może odbywać się z ograniczeniem do nie więcej niż 150 uczestników.
 5. Działalność GOK prowadzona jest z uwzględnieniem w szczególności form jego działalności nie wymagających bezpośrednich kontaktów z publicznością, w taki sposób, aby w możliwie jak najszerszym stopniu utrzymać działalność statutową instytucji.
 6. Odwołuje się organizację wydarzeń dla większych grup ludzi (debat, spotkań, koncertów, wernisaży, finisaży, konferencji,  eventów plenerowych, przeglądów), z wyjątkiem tych, które mogą odbywać się online.
 7. W przypadku działalności muzealniczej wdrożenie zasad postępowania względem osób zwiedzających obejmuje zasady ogólne opisane w niniejszym dokumencie przy uwzględnieniu tego, że ogranicza się liczbę zwiedzających muzeum jednorazowo do 4 osób, a osoby zwiedzające zobowiązane są do utrzymywania dystansu co najmniej 2 metrowego od innych osób obecnych w muzeum.
 8. Prowadzenie zajęć ruchowych (w tym artystycznych) oraz z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej na otwartych przestrzeniach dopuszczalne jest:
  • o wymiarach minimum 62x30m - obowiązujący limit uczestników to 14 osób (+2 osoby prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m,
  • o wymiarach minimum 105x68 m - obowiązujący limit uczestników to 22 osoby (+ 4 osoby prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m.
 9. Prowadzenie zajęć ruchowych (w tym artystycznych) i tych z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w obiektach zamkniętych, gdzie na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m2 dopuszczalne jest:
 • 12 osób + 1 osoba prowadząca (w obiektach do 300 m2),
 • 16 osób + 2 osoby prowadzące (w obiektach od 301 do 800 m2),
 • 24 osoby + 2 osoby prowadzące (w obiektach od 801 do 1000 m2),
 • 32 osoby + 3 osoby prowadzące (w obiektach powyżej 1000 m2).
 1. Prowadzenie indywidualnych zajęć (prowadzący - uczestnik) z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w pomieszczeniu odbywa się z zachowaniem odległości co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.
 2. Zapewnia się, w miarę możliwości, wietrzenie pomieszczeń po każdych zajęciach.

 

3

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom

 1. Pracownicy wykonujący pracę w Gminnym Ośrodku Kultury w Błażowej zobowiązani są do:
 2. pracy wyłącznie bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną,
 3. mierzenia temperatury, bieżącego obserwowania zachowań innych pracowników, współpracowników i odbiorców pod kątem wystąpienia objawów chorobowych,
 4. niezwłocznego telefonicznego informowania kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej o wystąpieniu podejrzenia zakażenia koronawirusem u odbiorcy.
 5. Pracownicy GOK przebywający w domu zobowiązani są do niezwłocznego informowania drogą telefoniczną kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej o przypadkach występowania u nich niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem.
 6. Pracowników,odbiorców oraz współpracowników obowiązuje zakaz przebywania w obiekcie w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie. W powyższej sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia - wezwanie pogotowia ratunkowego.
 7. Część zadań GOK, niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie, może być realizowana zdalnie.
 8. Organizuje się stanowiska pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).
 9. Zapewnia się służbom porządkowym oraz pracownikom, mającym kontakt z odbiorcami, dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe)

 i preparaty do dezynfekcji rąk.

 1. Zapewnia się, w miarę możliwości, regularne wietrzenie pomieszczeń.
 2. Ogranicza się do niezbędnego minimum spotkania i narady wewnętrzne; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany jest kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 3. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy pracownik/współpracownik zobowiązany jest:
  1. zdezynfekować ręce,
  2. poddać się pomiarowi swojej temperatury (jeżeli temp. jest powyżej 37,2°C pracownik nie przemieszcza się dalej i z własnego telefonu informuje o tym fakcie kierownika jednostki lub osobę przez niego upoważnioną).
 4. Pracownik, który ma bezpośredni kontakt z odbiorcami zobowiązany jest nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne lub regularnie dezynfekować ręce podczas wykonywania obowiązków.
 5. Zasady wskazane w ust. 10 powyżej w zakresie zasłaniania nosa i ust nie dotyczą osób współpracujących na podstawie innej niż umowa o pracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Błażowej i innych osób w wykonujących bezpośrednio czynności zawodowe lub służbowe w budynku, w sytuacji gdy osoby takie nie mają bezpośredniego kontaktu z odbiorcami. Do osób tych stosuje się zasady ogólne dotyczące pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania bezpiecznej odległości minimum 2 metrów od innych osób. Przy pierwszej wizycie w Gminnym Ośrodku Kultury w Błażowej, od osób takich pobiera się oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 4.
 6. Pracownicy zobowiązani są zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
 7. Pracownicy zobowiązani są regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 8. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 9. Zaleca się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 10. Pracownicy zobowiązani są dołożyć starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy.

 

4

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

 1. Osoby wchodzące do GOK zobowiązane są dezynfekować dłonie przy wejściu lub zakładać rękawice ochronne oraz posiadać własną ochronę zakrywającą usta i nos.
 2. Każda osoba wchodząca do GOK ma również obowiązek poddać się pomiarowi temperatury. Osoba, która nie wyraża zgody na pomiar temperatury ma obowiązek opuścić budynek, a sprawę może załatwić korespondencyjnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 3. Umieszcza się w widocznym miejscu przed wejściem do sali, w której mają się odbywać zajęcia, informacje o maksymalnej liczbie uczestników zajęć, mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniu.
 4. Zapewnia się odbiorcom środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło).
 5. Upublicznia się na stronie internetowej GOK i tablicy ogłoszeń informacje o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z pomieszczeń GOK w związku z prowadzoną działalnością statutową.
 6. Wywiesza się w pomieszczeniach instrukcje sanitarnohigieniczne dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – także instrukcje dezynfekcji rąk.
 7. Zapewnia się sprzęt i środki oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy.
 8. Ogranicza się liczebność odbiorców, adekwatnie do obowiązujących przepisów, w zależności od wielkości obiektu, w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 9. Wyłącza się z wykorzystania urządzenia multimedialne i inne urządzenia aktywowanych dotykiem (zawierających np. ekrany dotykowe).
 10. Czasowo znosi się możliwość korzystania z szatni.
 11. W toaletach jednorazowo może przebywać liczba osób o połowę mniejsza od liczby ubikacji.
 12. Pracownicy obsługi zobowiązani są do szczególnego utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz bieżącej dezynfekcji toalet.
 13. Pracownicy zajmujący się sprzątaniem i dezynfekcją zawsze powinni pracować w odzieży ochronnej - nosić fartuch, odpowiednie obuwie do sprzątania, rękawiczki ochronne.
 14. Kierownik jednostki wyznacza pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie czystości w salach, pomieszczeniach zajęciowych, ciągach komunikacyjnych, dezynfekcję powierzchni dotykowych, krzeseł i powierzchni płaskich.
 15. Wyznacza się salę nr 14 jako pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – izolatorium.
 16. Izolatorium wyposaża się w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący, tj. fartuchy jednorazowe w ilości 2 szt., maseczki jednorazowe w ilości 2 szt., rękawiczki jednorazowe w ilości 4 szt.
 17. Zapewnia się pracownikom podstawowe środki higieny osobistej tj. rękawice jednorazowe, maseczki, płyn do dezynfekcji.
 18. Umieszcza się na drzwiach wejściowych potrzebne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 

5

Zajęcia organizowane przez  Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej

 

 1. W zajęciach edukacyjnych i artystycznych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej mogą brać udział małoletni oraz osoby pełnoletnie, które zadeklarują (małoletni poprzez rodziców lub opiekunów prawnych) chęć udziału w zajęciach
  i uzupełnią akceptując odpowiednie oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik odpowiednio nr 2 i 3.
 2. Prowadzący zajęcia informują rodzica/prawnego opiekuna małoletniego oraz pełnoletniego uczestnika zajęć o konieczności przygotowania niezbędnych dokumentów (wzór stanowi załącznik nr 2 i 3 odpowiednio), dostępnych na stronie internetowej GOK. Uzupełnione dokumenty rodzic/prawny opiekun odpowiednio pełnoletni uczestnik zajęć powinien dostarczyć do GOK w dniu przybycia na zajęcia.
 3. Uczestnik przychodzi na zajęcia nie wcześniej niż 10 min przed ich rozpoczęciem, a po ich zakończeniu niezwłocznie opuszcza placówkę.
 4. Przy wejściu do budynku oraz w salach, w których planowane są zajęcia umieszczono dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
 5. Z sal, w których będą odbywać się zajęcia, usuwa się wszystkie przedmioty, których nie można skutecznie dezynfekować.
 6. Jedna grupa uczestników będzie przebywać tylko w wyznaczonej sali.
 7. Prowadzący zajęcia zobowiązani są:
 8. wyjaśnić uczestnikom zajęć zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązujące w GOK oraz ustalić zasady zachowania w grupie,
 9. czuwać, żeby w sali nie znajdowały się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,
 10. organizować zajęcia tak, aby ich uczestnicy realizowali swoje zadania w wydzielonych dla siebie przestrzeniach i utrzymywali dystans społeczny.
 11. Prowadzący zajęcia co najmniej raz na godzinę wietrzą salę zajęć przez 15 min. .
 12. Na zajęcia mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 13. Pełnoletni uczestnicy zajęć, a w przypadku małoletniego uczestnika zajęć rodzice/prawni opiekunowie, zobowiązani są do niezwłocznego informowania pracownika GOK o przypadkach występowania u nich lub u uczestnika zajęć, będącego pod ich opieką, objawów sugerujących zakażenie koronawirusem.

 

          6

           Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika
        lub współpracownika  Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej

 

 1. Każdy pracownik lub współpracownik, który zauważy wystąpienie u siebie lub u innego pracownika niepokojące objawy lub symptomy zarażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, powinien niezwłocznie powiadomić o tym kierownika jednostki lub osobę przez niego upoważnioną.
 2. Za niepokojące objawy uznaje się:
 3. gorączkę,
 4. kaszel,
 5. duszności i kłopoty z oddychaniem,
 6. bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
 7. stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37,2°C a 38°C),
 8. objawy przeziębieniowe,
 9. utratę węchu i smaku.
 10. W przypadku wystąpienia u pracownika lub współpracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona niezwłocznie odsuwa go od pracy i odizolowuje od innych osób w pomieszczeniu do tego wyznaczonym, wyposażonym w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący, nakazując pracownikowi pobyt w wyznaczonym miejscu do momentu uzyskania stosownych instrukcji postępowania ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
 11. Kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona w przypadku wskazanym w ust. 3 powyżej powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie

 i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 1. Osoba u której wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zarażenie koronawirusem powinna oczekiwać na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób lub w wyznaczonej do tego celu przestrzeni zapewniającej odstęp od innych na min. 2 m (Izolatorium).
 2. Ustala się obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zarażenie koronawirusem i przeprowadza się rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Analizuje się w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zaistniały przypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem w placówce pod kątem konieczności wprowadzenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa i stosuje się do jego poleceń.
 4. Ustala się listę pracowników, współpracowników oraz uczestników, o ile to możliwe,  przebywających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach  obiektu co osoba podejrzewana o zakażenie koronawirusem i zaleca osobom, które miały kontakt z potencjalnie zakażonym do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń uzyskanych ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

 

              7

 • Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczestnika

 

 1. Każdy pracownik lub inna osoba, który zauważy wystąpienie u uczestnika niepokojących objawów lub symptomów zarażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, powinna niezwłocznie powiadomić o tym kierownika jednostki lub osobę przez niego upoważnioną.
 2. W przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona:
 3. w przypadki małoletniego niezwłocznie zleca umieszczenie małoletniego podejrzanego o zakażenie koronawirusem w pomieszczeniu do tego wyznaczonym - Izloatorium, wyposażonym w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący i wyznacza spośród pracujących w tym dniu pracowników osobę do sprawowania opieki/dozoru nad małoletnim, do momentu odbioru małoletniego przez rodziców/prawnych opiekunów oraz informuje o stwierdzeniu objawów i umieszczeniu dziecka w izolatorium rodziców/prawnych opiekunów i nakazuje im niezwłoczne przybycie przed wejście do  budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia małoletniego i braku możliwości wydania małoletniego rodzicom/prawnym opiekunom, kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona wzywa karetkę pogotowia oraz o zdarzeniu informuje Stację Sanitarno-Epidemiologiczną,
 4. w przypadku osoby pełnoletniej, poleca takiej osobie opuścić budynek GOK.
 5. Ustala się obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zarażenie koronawirusem i przeprowadza się rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. Analizuje się w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zaistniały przypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem w placówce pod kątem konieczności wprowadzenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa i stosuje się do jego poleceń.
 7. Ustala się listę pracowników, współpracowników oraz uczestników, o ile to możliwe,  przebywających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach  obiektu co osoba podejrzewana o zakażenie koronawirusem i zaleca osobom, które miały kontakt z potencjalnie zakażonym do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń uzyskanych ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

 8

Postanowienia końcowe

 1. Zasady obowiązują do odwołania i podlegają okresowej weryfikacji.
 2. Z uwagi na indywidualną sytuację kierownik jednostki może wskazać dodatkowe zalecenia.
 3. Kierownik jednostki zastrzega sobie prawo jej zamknięcia w wyniku zdarzeń powodujących zachorowanie lub objęciem kwarantanną pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej.

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej jest organizatorem i koordynatorem działalności kulturalnej w środowisku. Z inspiracji tej placówki organizowane są obchody rocznic i świąt narodowych, konkursy, przeglądy, koncerty plenerowe, imprezy folklorystyczne, spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży. Do najważniejszych cyklicznych imprez organizowanych przez GOK należą:

 • Koncerty kolęd i pastorałek
 • Powiatowy Konkurs Pisanek
 • Plenerowa impreza "Starych potraw smak i urok" połączona z Wojewódzkim Spotkaniem Kapel Ludowych
 • Dni Błażowej
 • Dożynki Gminne
 • Interdyscyplinarny konkurs dla szkół podstawowych pt. "Literatura i dzieci"
 • Gminne obchody Święta Konstytucji 3-go Maja i Święta Niepodległości
 • Okolicznościowe wystawy

 

W ramach struktury GOK działa Izba Regionalna

 ,,MUZEUM PISANKI"

Celem Izby Regionalnej jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami.

 

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania - więcej informacji kliknij tutaj.

 
 

       Zespół wokalno-taneczny ,,MARGOŚKI” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Błażowej powstał w 2010 roku. Celem założenia zespołu było propagowanie działalności kulturalnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Błażowa. W ciągu siedmiu lat działalności przez zespół przewinęło się mnóstwo dziewcząt. Powstało bardzo dużo programów estradowych jak również spektakle musicalowe jakie jak:

 • W krainie bajek,
 • Zaczarowana Szafa,
 • Calineczka,
 • Biały Orzeł,
 • Budzikowa Piosenka

oraz bardzo lubiane koncerty świąteczno-noworoczne:

 • Kalejdoskop świąteczny,
 • Zostań z nami Mikołaju,
 • Zimowa Piosenka,
 • Anielskie Śpiewanie,
 • Jasełkowa Łezka,

współudział w spektaklach:

 • Wizyta Świętego Mikołaja,
 • Tak, On jest moim Królem.

       

       Dziewczęta z zespołu „MARGOŚKI” oprócz talentów tanecznych i aktorskich posiadają również talenty wokalne. Wśród nich wyróżniają się: Wiktoria Patrońska, Ewa Leśniak, Kinga Rząsa, Anita Rząsa, Dominika Czekaj, Martyna Kruczek, Ola Osinko, Marysia Krużel, Aleksandra Grzesik, Nikola Kielar, Klaudia Dziepak, Weronika Mazur, Martyna Grys, Dorota Kustra.

       Jako dotychczasowy choreograf zespołu, myślę że zrealizowałam swoje zadanie i przyczyniłam się do dalszego etapu rozwijania talentów, które posiadają dziewczęta należące do zespołu „MARGOŚKI”.

                                                                                                                                                                                                                                                                Jolanta Kocyła

                                     

 
      „Margośki” to grupa taneczno-wokalna działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Błażowej. W swoim repertuarze posiada ona szereg oryginalnych spektakli z pogranicza musicalu oraz happeningu. Solistki zespołu biorą udział zdobywając nagrody i wyróżnienia w konkursach takich jak „Wygraj sukces”, „Wygraj szansę”, Podkarpacki Festiwal Piosenki Aktorskiej, Filmowej i Musicalowej „Piosenka w Meloniku” czy Festiwal  Piosenek Katarzyny Sobczyk „O Złotą Różę Małego Księcia”. 
Zespół prowadzi Jolanta Kocyła, choreograf GOK w Błażowej. Wszystkie przedstawienia charakteryzują się ciekawymi rozwiązaniami scenicznymi i bogactwem barwnych kostiumów. „Calineczka” jaką przygotowały „Margośki” to muzyczna bajka, pełna ciekawych przygód i niezapomnianych wrażeń - przenosi widza w przyjazny bajkowy świat, pełen uniwersalnych prawd życiowych. To opowieść o dążeniu do wolności oraz o tęsknocie za tym co piękne i delikatne. Przedstawianie opowiada o tym, że warto być ciekawym świata, mieć własne zdanie i walczyć o swoje marzenia.  W tytułową rolę wcieliła się Ola Osinko. Obsada spektaklu to siedemnaście osób. Oprócz Oli występują Martyna Dziepak, Wiktoria Dziepak, Ola Tomaszewska, Zuzia Wielgos, Kinga Szczutko, Julia Kuc, Alessia Farbaniec, Basia Pocałuń, Patrycja Kustra, Martyna Grys, Michał Grys, Dorota Kustra, Weronika Przydział, Martyna Kruczek,  Wiktoria Patrońska i Ela Pępek. 
 
       Barwna bajkowa scenografia, która buduje na scenie świat tak wielki, jakim widzi go tytułowa bohaterka oraz wspaniałe kostiumy są niewątpliwym atutem tego przedstawienia. Techniki multimedialne, które przeobrażały scenerię przygód Calineczki, dodały całości dodatkowych walorów plastycznych. Najmłodszą widownię wprost zachwyciły efekty wizualne rozgwieżdżonego nieba. Rytmiczne, kolorowe i pouczające  przedstawienie to niezaprzeczalnie wartościowa i ambitna propozycja kulturalna nie tylko dla najmłodszych. Spektakl miał swoją premierę w Gminnym Ośrodku Kultury w Błażowej  7 czerwca 2015 r. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie  w dniu 30 września wystawiono jeszcze dwa spektakle a 22 października jeden spektakl. Obejrzało go około 760 osób. Widownia to głównie dzieci ze szkół podstawowych naszej gminy oraz przedszkolaki z opiekunami i nierzadko rodzicami. 
Alicja Budyka
 
GALERIA ZDJĘĆ GRUPY WOKALNO-TANECZNEJ „MARGOŚKI" - kliknij tutaj
 
 

Kronika ważniejszych imprez, uroczystości i wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez GOK w Błażowej

2014

04.01 - Gminne Spotkanie opłatkowe PSL w Domu Strażaka w Błażowej
09.01 - Gminny konkurs kolęd i pastorałek „Kantyczka 2014” na scenie GOK
12.01 - Koncert noworoczny „Anielskie śpiewanie” w sali widowiskowej GOK
17.01 - XIII Międzyszkolny Przegląd Widowisk Jasełkowych Powiatu Rzeszowskiego
18.01 - Parafialne spotkanie opłatkowe w Futomie
26.01 - Koncert kolęd i pastorałek na scenie GOK
02.03 - Gminne spotkanie z okazji Dnia Kobiet w GOK
05.04 - Warsztaty dla perkusistów na Sali widowiskowej GOK, na zakończenie koncert błażowskiej orkiestry dętej
09.04 - Spektakl „Spowiedź w drewnie” w wykonaniu Teatru Małych Form TKT WDK w Rzeszowie na scenie GOK w Błażowej
13.04 - XXVII Powiatowy konkurs ph: „Najładniejsza pisanka wielkanocna”
03.05 - Gminne obchody Święta Konstytucji 3-go Maja
17.05 - „Europejska Noc Muzeów” w Społecznym Muzeum Ziemi Błażowskiej oraz w prywatnym muzeum „Potoki” Augustyna Rybki
20.05 - Spektakl „Historia Śnieżki” według braci Grimm w wykonaniu Teatru „Maska” na scenie GOK
01.06 - Plenerowa impreza "Mama, tata i ja" organizowana z udziałem GOK przez Szkołę Podstawową w Błażowej
08.06 - XIX edycja plenerowej imprezy „Starych potraw smak i urok” połączonej z Wojewódzkim Spotkaniem Kapel Ludowych
15.06 - Piknik rodzinny w Szkole Podstawowej w Błażowej Dolnej
22.06 - 90-lecie Klubu Sportowego „Błażowianka”
22.06 - Piknik rodzinny w Szkole Podstawowej w Kąkolówce
28.06 - Spektakl wokalno-taneczny wiosenny pt.: "Tajemnice starej szafy" w wykonaniu Zespołu "Margośki"
05.07 - Przejazd XXV Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków przez Kąkolówkę, Błażowę Górną, Błażowę, Piątkowę-Łęg, Futomę
12-13.07 - VIII Dni Futomy
27.07 - XII Jarmark Błażowski, Międzypowiatowe Spotkanie Orkiestr Dętych oraz występ polonijnego zespołu „Suszanie” z Czech
10.08 - VIII Rodzinny Rajd Rowerowy
07.09 - Gminne Święto Plonów w Błażowej
06.11 - X Festiwal Piosenki Patriotycznej i Wojskowej w Szkole Podstawowej w Błażowej Dolnej
11.11 - Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości

2013

6 I – występ chóru z Błażowej w miejscowym kościele
12 I – opłatkowe spotkanie LKS Błażowianka w sali klubowej GOK
13 I – Koncert kolęd i pastorałek w sali widowiskowej GOK w ramach XXI Finału WOŚP
20 I – program noworoczny „W krainie bajek” zaprezentowany przez zespół „Margośki” na scenie GOK
24 I – opłatowo-noworoczne spotkanie osób samotnych – podopiecznych MGOPS w sali klubowej GOK
31 I – udział kapeli ludowej z Futomy w jubileuszu 60-lecia SP w Futomie
8 II – 2 spektakle „W krainie bajek” zaprezentowane na scenie GOK przez zespół „Margośki” dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu całej gminy
9 II – jubileusz 20-lecia Kuriera Błażowskiego
14 II – uroczystości odpustowe w kościele w Futomie z udziałem miejscowego chóru i kapeli ludowej
6 III – walne zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej w sali klubowej GOK
17 III – widowisko pt. „Oto ja pójdę z wami” wystawione przez błażowską „Oazę” w sali widowiskowej GOK
– udział KGW Nowy Borek – Przylasek w „Podkarpackich regionaliach” na PTHW w Rzeszowie
24 III – XXVI konkurs „Najładniejsza pisanka wielkanocna” z udziałem 54 twórców
31 III – udział błażowskiej orkiestry dętej w rezurekcji w Błażowej
12 IV – udział solistek zespołu „Margośki” w regionalnym etapie ogólnopolskiego konkursu „Wygraj sukces” w Radymnie: Moniki Czekaj (nagroda), Kingi Rząsy (wyróżnienie), oraz Ewy Leśniak
14 IV – gminna narada OSP w sali klubowej GOK
19 IV – wernisaż wystawy rzeźby Marka Twardego z Futomy w MDK w Łańcucie
30 IV – 3-majowa akademia szkolna SP w Błażowej w sali widowiskowej GOK
3 V – gminne obchody Święta Konstytucji 3-go Maja w Błażowej
- udział błażowskiej orkiestr dętej w uroczystościach odpustowych w kościele pw. MBKP w Piątkowej
4 V – udział orkiestry dętej GOK w Świecie Strażaka w Błażowej
5 V – KGW Piątkowa – II nagroda w „Pokazie wielkanocnych potraw i kwiatów” w Nowej Dębie
8 V – wyróżnienie dla Dominiki Czekaj z zespołu „Margoski” w półfinale ogólnopolskiego konkursu piosenki „Wygraj sukces” w Przeworsku
11 V – pożegnanie kapelmistrza orkiestry dętej GOK Andrzej Kundysa
19 V – XVIII edycja plenerowej imprezy „Starych potraw smak i urok” oraz Wojewódzkiego Spotkania Kapel Ludowych, gminne obchody Święta Ludowego w Błażowej
22 V – walne zebranie LKS Błażowianka w sali klubowej GOK
24 V – spektakl Szewc Kopytko i Kaczor Kwak w wykonaniu teatru „Maska” z Rzeszowa wystawiony na scenie GOK w Błażowej (177 dzieci)
- program z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty zaprezentowany w Sali widowiskowej GOK przez Przedszkole Publiczne w Błażowej
26 V – koncert zespołu „Margoski” pt. „Barwy wiosny” na scenie GOK z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty
28 V – walne zebranie Klubu Seniora „Pogodna Jesień” w sali klubowej GOK
2 VI – plenerowa impreza „Mama, tata i ja” zorganizowana z udziałem GOK przez Szkołę Podstawową w Błażowej (stadion błażowski)
14 VI – uroczyste otwarcie wystawy IPN Losy Polaków – Jerzy Woźniak 1923-2012 zorganizowane z udziałem GOK przez Szkołę Podstawową w Błażowej Dolnej
16 VI – udział SKKiTZF w Futomie w VII Festiwalu Podkarpackich Smaków w Górnie
22 VI – koncert orkiestry dętej GOK w Błażowej podczas Dni Osiedla Kmity w Rzeszowie
30 VI – udział delegacji błażowskiej orkiestry dętej w jubileuszu 140-lecia OSP oraz 90-lecia orkiestry dętej w Dylągówce
1 VII – otwarcie wystawy Losy Polaków - Jerzy Woźniak w holu sali widowiskowej GOK
7 VII – XI – Jarmark Błażowski – Rozpoczęcie obchodów 120-lecia orkiestry dętej w Błażowej, Międzypowiatowe Spotkanie Orkiestr Dętych na stadionie Błażowianki
12 VII – wernisaż wystawy rzeźby Marka Twardego y Futomy w galerii w Jarosławiu
13-14 VII – VII Dni Futomy
21 VII – występ chóru z Błażowej w miejscowym kościele
- udział stowarzyszenia z Futomy w plenerowej imprezie kulinarnej z okazji jubileuszu OSP w Hyżnem
28 VII – udział zespołu obrzędowego „Futomianie” wraz z kapelą w VIII edycji wojewódzkiej imprezy Wesele Podkarpackie w Rymanowie Zdroju
4 VIII – VII Rodzinny Rajd Rowerowy
14 VIII – udział orkiestry dętej GOK w Błażowej w uroczystościach ku czci NMP w klasztorze w Borku Starym
24 VIII – wyjazd delegacji samorządowej z Błażowej oraz stowarzyszenia i zespołu tańca ludowego z Futomy na obchody Święta Niepodległości Ukrainy w Starym Samborze
1 IX – Gminne Święto Plonów w Błażowej
7-8 IX – udział Stowarzyszenia oraz rzeźbiarza Marka Twardego z Futomy w targach Transgraniczne Forum Ekoturystyki w hali Podpromie w Rzeszowie – stoisko promocyjne Gmina Błażowa
- udział w imprezie „Ziemniaczane harce” w Straszydlu Stowarzyszenia z Futomy (I nagroda za „gumowe kluski” z sosem grzybowym), KGW w Białce (wyróżnienie) oraz KGW w Błażowej Górnej
13 IX – spotkanie grupy wieńcowej i sołtysa Kąkolówki – Ujazdy oraz burmistrza i przedstawicieli GOK z Marszałkiem Lucjanem Kuźniarem w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie
19 IX – literackie spotkanie „Co w trawie piszczy” z poetą Michałem Warzochą zorganizowane przy współpracy z WDK w Sali klubowej GOK – druga część spotkania w Muzeum A. Rybki „Potoki” na Wilczaku
21 IX – zakończenie na stadionie w Błażowej XXVI Powiatowego Rajdu Rowerowego Szlakiem Drogi Włoskiej (Via Italiana) Łańcut – Błażowa zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie przy współpracy GOK w Błażowej w 100-lecie budowy traktu łańcuckiego
6 X – wyróżnienie dla KGW z Białki w konkursie „Najlepszy Produkt Regionalny i Lokalny – Smaki z Gruszek podczas VIII Jesiennej Giełdy Ogrodniczej oraz III Krajowego Święta Gruszy w PODR w Boguchwale
- sesja popularnonaukowa oraz wystawa nt. „Emigracja – wybór czy konieczność” zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej w auli gimnazjum
19 X – udział zespołu obrzędowego „Futomianie” oraz kapeli w XXIX Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Trzcianie
22 X – udział GOK w przeprowadzeniu ćwiczeń Obrony Cywilnej na terenie Futomy
24 X – spektakl „Dzień dobry, Świnko” wystawiony na scenie GOK przez teatr „Maska” z Rzeszowa dla przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkół podstawowych
30 X – gminny etap konkursu :Literatura i dzieci – Najbliżsi”:
a) konkurs plastyczny
b) konkurs piosenki
c) konkurs recytacji
d) konkurs inscenizacji
1 XI – udział orkiestry dętej GOK w uroczystościach Wszystkich Świętych w Błażowej
7 XI – Festiwal Piosenki Patriotycznej i Wojskowej organizowany przez Szkołę Podstawową w Błażowej Dolnej i błażowski GOK
11 XI – gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości
23 XI – galowy koncert błażowskiej orkiestry dętej z okazji jubileuszu120-lecia działalności orkiestry

2012

1.I - koncert kolęd w wykonaniu kapeli ludowej z Futomy w kościele w Nieborowie
8.I - widowisko jasełkowe i charytatywny koncert kolęd zorganizowany przez RAM w Szkole Podstawowej w Futomie
- koncert kolęd w wykonaniu kapeli ludowej z Futomy w kościele w Kolbuszowej
13.I - udział solistek zespołu „Margośki” Kingi Rząsy i Dominiki Czekaj w FestiwaluPiosenki Retro w Rzeszowie - Białej - wyróżnienie dla Dominiki
15.I - charytatywny koncert kolęd w sali widowiskowej GOK w Błażowej - zebrano 1894 zł i 30 gr. dla ciężko chorego Gilberta z Błażowej Dolnej.
- udział kapeli ludowej z Futomy w imprezie karnawałowej w Nowej Sarzynie
19.I - występ kapeli ludowej z Futomy w Centrum Polonus na Uniwersytecie Rzeszowskim
21.I - udział kapeli ludowej w parafialnym spotkaniu opłatkowym w Futomie
24.I - opłatkowe spotkanie podopiecznych MGOPS w sali klubowej GOK w Błażowej
25.I - konkurs piosenek o św. Mikołaju w sali widowiskowej GOK
26.I - popisy uczniów ogniska muzycznego w sali GOK
27.I - XII Międzyszkolny Przegląd Widowisk Jasełkowych w sali widowiskowej GOK
29.I - koncert świąteczny „Zimowa piosenka” w sali widowiskowej GOK
12.II - gminne spotkanie ochotniczych straży pożarnych w sali klubowej GOK w Błażowej
14.II - udział chóru oraz kapeli ludowej z Futomy w uroczystościach odpustowych w miejscowym kościele
18.II - udział rzeźbiarzy Marka Twardego i Józefa Drewniaka z Futomy w XI Wojewódzkim Biennale im. A. Rząsy w WDK w Rzeszowie - wyróżnienie dlaMarkaTwardego: atrakcją wystawy była rzeźba dłuta Antoniego Rząsy wypożyczonaz kościoła w Futomie
19.II - udział błażowskiej orkiestry dętej w uroczystościach 31 rocznicy PorozumieńRzeszowsko-Ustrzyckich w Rzeszowie
5.III - gminna narada KGW w sali klubowej GOK
15.III - powiatowy zjazd OSP w Domu Strażaka w Lecce z udziałem kapeli ludowej z Futomy
1.IV - rozstrzygnięcie XXV konkursu pn. „Najładniejsza pisanka wielkanocna” w sali widowiskowej GOK (z udziałem twórców i delegacji z Ukrainy)
3.IV - kiermasz świąteczny w sali klubowej GOK
6,7,8.IV - udział chórów z Białki, Błażowej i Futomy, orkiestr dętych z Błażowej i Kąkolówki oraz kapeli ludowej w uroczystościach Wielkiego Tygodnia
21.IV - występ orkiestry dętej z Błażowej podczas otwarcia nowego terminalu na lotnisku w Jasionce
22-26.IV - udział chórów z Błażowej, Białki i Futomy, orkiestry dętej z Kąkolówki oraz kapeli ludowej z Futomy w uroczystościach peregrynacji Krzyża Papieskiego w swoich parafiach
3.V - gminne obchody Święta Konstytucji w Błażowej
- 40-lecie Kościoła Parafialnego w Piątkowej
- udział błażowskiej orkiestry dętej w paradzie orkiestr w Ropczycach
5.V - udział orkiestry dętej w Błażowej w miejscowych uroczystościach z okazji Dnia Strażaka
9.V - udział kapeli ludowej z Futomy w imprezie ph. „Wszystkie mazurki świata” w Warszawie
18-24.V - wyjazd kapeli ludowej z Futomy na tornée do Szwajcarii
19.V - udział SKKiTZF z Futomy w II Euroregionalnym Festiwalu Smaków w Krasiczynie - II nagroda „Złoty Pieróg Pogranicza” w kategorii „Najlepsza potrawa z podkarpackiej wołowiny”
20.V - festyn „Zdrowa Błażowa” na placu przed przychodnia Promedica w Błażowej
27.V - XVII edycja imprezy „Starych potraw smak i urok” oraz Wojewódzkie Spotkanie Kapel Ludowych na stadionie sportowym w Błażowej
3.VI - występ orkiestry dętej z Błażowej podczas Dni Łańcuta
- koncert zespołu „Margośki” w sali widowiskowej GOK w Błażowej
- II nagroda dla błażowskiej orkiestry dętej w XIII Podkarpackiej Paradzie Orkiestr Dętych w Tyczynie
7.VI - udział orkiestr dętych z Błażowej Kąkolówki w uroczystościach Bożego Ciała w swoich parafiach
9.VI - I nagroda w kat. Małych orkiestr dla orkiestry dętej GOK w Błażowej w ogólnopolskim konkursie pn. „Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych” w Więcławicach koło Krakowa
17.VI - X Jarmark Błażowski, Międzypowiatowa Parada Orkiestr Dętych na stadionie w Błażowej połączone z inauguracją sezonu motocyklowego
21.VI - udział Weroniki Czapli, Dominiki Czekaj i Kingi Rząsy z zespołem „Margośki” w I Powiatowym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „O złoty mikrofon” w Głogowie Małopolskim - wyróżnienie dla Weroniki i Dominiki
24.VI - udział KGW z Błażowej Górnej i Nowego Borku - Przylasku w imprezie Dni Otwartych Drzwi PODR w Boguchwale
- udział kapeli ludowej i chóru z Futomy w jubileuszu 30-lecia święceń kapłańskich ks. Proboszcza Jana Czaji
29.VI - zakończenie roku szkolnego w ognisku muzycznym, popisy uczniów w sali GOK w Błażowej
6.VII - występ zespołu śpiewaczego i kapeli z Piątkowej w koncercie pieśni wielkopostnych podczas imprezy „Folklor Podkarpacia” w Gnojnicy
7,8.VII - VI Dni Futomy
11.VI -31 VIII - wakacje w GOK
- zajęcia wokalne zespołu „Margośki” - poniedziałki godz. 13:00
- zajęcia taneczne zespołu „Margośki” - środy, czwartki, godz. 13:00
- zajęcia rękodzieła - poniedziałki, piątki godz. 15:00
- dyskoteki dla dzieci młodszych ( z opiekunami) - wtorki, czwartki godz. 15:00 - 17:00
- dyskoteki dla dzieci starszych - wtorki, czwartki godz. 17:00 - 19:00
- zajęcia muzyczne orkiestry dętej (od 3 VII) - piątki godz. 19:00
5.VIII - VI Rodzinny Rajd Rowerowy, Sierpniowy Festyn Rodzinny na stadionie sportowym w Błażowej
19.VIII - widowisko „Wieńcowiny” zaprezentowane przez zespół obrzędowy „Futomianie” i kapelę ludową z Futomy w Nockowej k. Sędziszowa podczas dożynek gminy Iwierzyce
24-26.VIII - rekreacyjny wyjazd członków orkiestry dętej do Cisnej
26.VIII - poświęcenie odnowionej 100-letniej figury św. Wojciecha k. kościoła w Futomie
2.IX - Gminne Święto Plonów w Błażowej
9.IX - udział orkiestry dętej z Błażowej w plenerowej imprezie pn. „Wiklinowe sploty” w Łowisku w gminie Kamień
- wyróżnienie dla KGW z Błażowej Górnej w imprezie „Ziemniaczane harce” w Straszydlu
15,16.IX - udział Stowarzyszenia Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemi Futomskiej w Międzynarodowych Targach Turystycznych na hali Podpromie w Rzeszowie - stoisko promocyjne gminy Błażowa
19.IX - spotkanie członków Klubu Seniora i zaproszonych gości w sali klubowej GOK
24.IX - dwie prezentacje orkiestry i instrumentów dętych w auli gimnazjum dla uczniów Szkoły Podstawowej w Błażowej oraz pierwszych klas gimnazjalnych
30.IX - udział Dominiki Czekaj i Kingi Rząsy z zespołu „Margośki” w ogólnopolskim II Festiwalu Piosenek K. Sobczyk „O złotą różę Małego Księcia” w Tyczynie
7.X - udział orkiestry dętej, kapeli ludowej i choru w jubileuszu 100-lecia Kościoła Parafialnego w Futomie
1.XI - udział orkiestry dętej w uroczystościach Wszystkich Świętych w Błażowej
8.XI - Festiwal Piosenki Patriotycznej i Wojskowej w SP w Błażowej Dolnej
9.XI - sztuka „Bleeeee...” wystawiona przez teatr „Maska” z Rzeszowa w sali widowiskowej GOK
11.XI - miejsko-gminne obchody Święta Niepodległości
13.XI - gminny konkurs ph. „Literatura i dzieci - Krajobrazy” w sali widowiskowej GOK w kategoriach:
- recytacje
- inscenizacje
- piosenki
- konkurs plastyczny
17.XI - spotkanie z okazji Dnia Seniora zorganizowane przez Klub Seniora „Pogodna Jesień” w sali klubowej GOK
18.XI - promocja albumu „Tajemnice pisanek”
- wystawa pt. „Cztery pory roku w obrzędach, zwyczajach i sztuce ludowej”
24.XI- koncert w wykonaniu błażowskiej orkiestry dętej z okazji św. Cecylii - patronki Chórów i orkiestr - sala widowiskowa GOK

Podkategorie

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

Kontakt :

 Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej 
ul. Armii Krajowej 17A, 36-030 Błażowa
 
Tel/fax: (+48) 17-2297-044
Email: gokblaz@intertele.pl / blazowa.gok@wp.pl