TO_PISANKA_STRONA

AKTUALNOŚCI

                                                             

Młodzieżowa Kapela Ludowa otrzymała cymbały rzeszowskie, basy futomskie oraz 6 kompletów strojów ludowych w ramach realizacji operacji „Zakup strojów ludowych oraz instrumentów dla Młodzieżowej Kapeli Ludowej”, realizowanej w ramach grantu nr 1/2023/G pn.: „Wsparcie działań na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego LGD Dolina Strugu poprzez doposażenie w stroje ludowe, instrumenty, umundurowanie oraz wydanie publikacji” w ramach poddziałania 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 realizującego przedsięwzięcie 1.2.1.: Wsparcie oddolne inicjatyw.

 

LKS "Błażowianka" otrzymał grant w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego 2/2023/G pn.: „Rozwój turystyki na obszarze Doliny Strugu poprzez budowę i przebudowę obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego poprzez wspieranie aktywizacji seniorów a także organizację imprez integracyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych”.

 

Zespół Tańca Ludowego "Błażowiacy"

Zespół powstał w 2017 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej - Andrzeja Wróbla. Od tamtej pory zespół działa prężnie prezentując tradycyjne tańce rzeszowskie i krakowskie. Na przestrzeni tych kilku lat zespół miał przyjemność gościć na wielu przeglądach i konkursach gdzie zdobywał kolejne nagrody i wyróżnienia.

Osiągnięcia zespołu :

2021 rok - I miejsce w III kategorii na XI Międzywojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego "GARNIEC 2021"

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej

Data publikacji strony internetowej: 2013 ( III kwartał)

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016 ( I kwartał)

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu pewne dokumentny opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

- pochodzą z różnych źródeł;

- są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiło wpływ na ich docelową treść oraz kształt;

- opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;

- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

- załączniki w postaci sanów dokumentów np. w formacie pdf nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych;

- na stronie znajdują się zdjęcia, które nie zawsze posiadają opisy alternatywne, co zawiera fotografia, napisy te są sukcesywnie dodawane do starszych zdjęć.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu ‘/’.

Mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści

Serwis nie jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące oraz nie korzystające z technologii asystujących:

- zmiana kontrastu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Mroczka. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 2297 044.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich:  https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej, ul. Armii Krajowej 17A, 36-030 Błażowa

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzą 2 wejścia poprzedzone schodami.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek nie jest wyposażony w windę.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

GOK nie dysponuje pochylniami, platformami, informacjami głosowymi, pętlami indukcyjnymi.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Miejsce takie znajduje się na parkingu i jest specjalnie oznakowane. Znajduje się w pobliżu wejścia.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

GOK nie posiada tłumacza języka migowego.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej, ul. Armii Krajowej 17, 36-030 Błażowa

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzą 3 wejścia, w tym wejście główne bez schodów z progiem w wejściu, drugie  poprzedzone schodami, trzecie pochylnia.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek nie jest wyposażony w windę.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

GOK dysponuje pochylnią.

GOK nie dysponuje platformami, informacjami głosowymi, pętlami indukcyjnymi.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Miejsce takie znajduje się na parkingu i jest specjalnie oznakowane. Znajduje się w pobliżu wejścia.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

GOK nie posiada tłumacza języka migowego.

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

 

 

>> REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO <<
budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej

 

 XXVIII EDYCJA

"STARYCH POTRAW SMAK I UROK"
WOJEWÓDZKI KONKURS KAPEL LUDOWYCH

 
KONKURSU NA NAJLEPSZY PRODUKT PODKARPACKI "POTRAWA ROKU"

> Regulamin <
> Karta zgłoszeniowa <

 
XXVIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KAPEL LUDOWYCH

> Regulamin  <
> Karta zgłoszeniowa <

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podkategorie

Odwiedza nas 137 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

Kontakt :

 Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej 
ul. Armii Krajowej 17A, 36-030 Błażowa
 
Tel/fax: (+48) 17-2297-044
Email: gokblaz@intertele.pl / blazowa.gok@wp.pl