TO_PISANKA_STRONA

 

OŚWIADCZENIA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW ORAZ UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOK PODCZAS PANDEMII COVID-19
W SEZONIE 2020/2021

 

DO POBRANIA :

 

> OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH <

> OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ <

> KARTA ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA W SEZONIE 2020/2021 <
Zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej przy zastosowaniu procedur bezpieczeństwa epidemicznego, po zniesieniu części ograniczeń działalności kulturalnej w okresie epidemii koronawirusa COVID-19

 1

Wstęp

 1. Wprowadza się następujące zasady postępowania przy uruchamianiu Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej (dalej zwanego GOK) dla osób korzystających z jego oferty kulturalnej, uczestników, widzów, klientów, interesantów, odbiorców w tym rodziców/opiekunów prawnych małoletnich uczestników zajęć (zwanych dalej łącznie odbiorcami) jak również osób współpracujących z GOK na podstawie innej niż stosunek pracy bądź wykonujących w jego siedzibie czynności zawodowe lub służbowe (zwanych dalej Współpracownikami) w czasie trwania epidemii koronawirusa COVID-19.
 2. Niniejsze zasady funkcjonowania odnoszą się do zadań kierownika jednostki oraz pracowników świadczących pracę na terenie GOK w czasie trwania epidemii koronawirusa COVID-19 oraz zadań i obowiązków osób korzystających z jego oferty kulturalnej , uczestników, widzów, interesantów, odbiorców w tym rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć, jak również osób współpracujących z GOK na podstawie innej niż stosunek pracy lub wykonujących w jego siedzibie czynności zawodowe lub służbowe.
 3. Za wdrożenie niniejszych zasad funkcjonowania GOK odpowiedzialny jest kierownik jednostki.
 4. Wszyscy pracownicy potwierdzają w formie oświadczenia (wzór stanowi załącznik Nr 1) zapoznanie się z niniejszymi zasadami funkcjonowania i zobowiązują się do ich bezwzględnego przestrzegania.

 

2

Zasady ogólne

 1. W budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej odbiorców obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.
 2. W przypadku wydarzeń innych niż organizowane na otwartym powietrzu: wystaw, targów, konferencji, kongresów, przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – odbiorcom udostępnia się nie więcej niż połowę liczby miejsc.
 3. Działalność związana z organizacją imprez takich jak wystawy, konferencje, spotkania, jest dopuszczalna pod warunkiem, aby w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla odbiorców z wyłączeniem obsługi, z zastrzeżeniem § 2 ust 8 i 9.
 4. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna może odbywać się z ograniczeniem do nie więcej niż 150 uczestników.
 5. Działalność GOK prowadzona jest z uwzględnieniem w szczególności form jego działalności nie wymagających bezpośrednich kontaktów z publicznością, w taki sposób, aby w możliwie jak najszerszym stopniu utrzymać działalność statutową instytucji.
 6. Odwołuje się organizację wydarzeń dla większych grup ludzi (debat, spotkań, koncertów, wernisaży, finisaży, konferencji,  eventów plenerowych, przeglądów), z wyjątkiem tych, które mogą odbywać się online.
 7. W przypadku działalności muzealniczej wdrożenie zasad postępowania względem osób zwiedzających obejmuje zasady ogólne opisane w niniejszym dokumencie przy uwzględnieniu tego, że ogranicza się liczbę zwiedzających muzeum jednorazowo do 4 osób, a osoby zwiedzające zobowiązane są do utrzymywania dystansu co najmniej 2 metrowego od innych osób obecnych w muzeum.
 8. Prowadzenie zajęć ruchowych (w tym artystycznych) oraz z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej na otwartych przestrzeniach dopuszczalne jest:
  • o wymiarach minimum 62x30m - obowiązujący limit uczestników to 14 osób (+2 osoby prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m,
  • o wymiarach minimum 105x68 m - obowiązujący limit uczestników to 22 osoby (+ 4 osoby prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m.
 9. Prowadzenie zajęć ruchowych (w tym artystycznych) i tych z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w obiektach zamkniętych, gdzie na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m2 dopuszczalne jest:
 • 12 osób + 1 osoba prowadząca (w obiektach do 300 m2),
 • 16 osób + 2 osoby prowadzące (w obiektach od 301 do 800 m2),
 • 24 osoby + 2 osoby prowadzące (w obiektach od 801 do 1000 m2),
 • 32 osoby + 3 osoby prowadzące (w obiektach powyżej 1000 m2).
 1. Prowadzenie indywidualnych zajęć (prowadzący - uczestnik) z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w pomieszczeniu odbywa się z zachowaniem odległości co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.
 2. Zapewnia się, w miarę możliwości, wietrzenie pomieszczeń po każdych zajęciach.

 

3

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom

 1. Pracownicy wykonujący pracę w Gminnym Ośrodku Kultury w Błażowej zobowiązani są do:
 2. pracy wyłącznie bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną,
 3. mierzenia temperatury, bieżącego obserwowania zachowań innych pracowników, współpracowników i odbiorców pod kątem wystąpienia objawów chorobowych,
 4. niezwłocznego telefonicznego informowania kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej o wystąpieniu podejrzenia zakażenia koronawirusem u odbiorcy.
 5. Pracownicy GOK przebywający w domu zobowiązani są do niezwłocznego informowania drogą telefoniczną kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej o przypadkach występowania u nich niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem.
 6. Pracowników,odbiorców oraz współpracowników obowiązuje zakaz przebywania w obiekcie w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie. W powyższej sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia - wezwanie pogotowia ratunkowego.
 7. Część zadań GOK, niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie, może być realizowana zdalnie.
 8. Organizuje się stanowiska pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).
 9. Zapewnia się służbom porządkowym oraz pracownikom, mającym kontakt z odbiorcami, dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe)

 i preparaty do dezynfekcji rąk.

 1. Zapewnia się, w miarę możliwości, regularne wietrzenie pomieszczeń.
 2. Ogranicza się do niezbędnego minimum spotkania i narady wewnętrzne; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany jest kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 3. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy pracownik/współpracownik zobowiązany jest:
  1. zdezynfekować ręce,
  2. poddać się pomiarowi swojej temperatury (jeżeli temp. jest powyżej 37,2°C pracownik nie przemieszcza się dalej i z własnego telefonu informuje o tym fakcie kierownika jednostki lub osobę przez niego upoważnioną).
 4. Pracownik, który ma bezpośredni kontakt z odbiorcami zobowiązany jest nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne lub regularnie dezynfekować ręce podczas wykonywania obowiązków.
 5. Zasady wskazane w ust. 10 powyżej w zakresie zasłaniania nosa i ust nie dotyczą osób współpracujących na podstawie innej niż umowa o pracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Błażowej i innych osób w wykonujących bezpośrednio czynności zawodowe lub służbowe w budynku, w sytuacji gdy osoby takie nie mają bezpośredniego kontaktu z odbiorcami. Do osób tych stosuje się zasady ogólne dotyczące pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania bezpiecznej odległości minimum 2 metrów od innych osób. Przy pierwszej wizycie w Gminnym Ośrodku Kultury w Błażowej, od osób takich pobiera się oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 4.
 6. Pracownicy zobowiązani są zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
 7. Pracownicy zobowiązani są regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 8. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 9. Zaleca się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 10. Pracownicy zobowiązani są dołożyć starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy.

 

4

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

 1. Osoby wchodzące do GOK zobowiązane są dezynfekować dłonie przy wejściu lub zakładać rękawice ochronne oraz posiadać własną ochronę zakrywającą usta i nos.
 2. Każda osoba wchodząca do GOK ma również obowiązek poddać się pomiarowi temperatury. Osoba, która nie wyraża zgody na pomiar temperatury ma obowiązek opuścić budynek, a sprawę może załatwić korespondencyjnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 3. Umieszcza się w widocznym miejscu przed wejściem do sali, w której mają się odbywać zajęcia, informacje o maksymalnej liczbie uczestników zajęć, mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniu.
 4. Zapewnia się odbiorcom środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło).
 5. Upublicznia się na stronie internetowej GOK i tablicy ogłoszeń informacje o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z pomieszczeń GOK w związku z prowadzoną działalnością statutową.
 6. Wywiesza się w pomieszczeniach instrukcje sanitarnohigieniczne dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – także instrukcje dezynfekcji rąk.
 7. Zapewnia się sprzęt i środki oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy.
 8. Ogranicza się liczebność odbiorców, adekwatnie do obowiązujących przepisów, w zależności od wielkości obiektu, w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 9. Wyłącza się z wykorzystania urządzenia multimedialne i inne urządzenia aktywowanych dotykiem (zawierających np. ekrany dotykowe).
 10. Czasowo znosi się możliwość korzystania z szatni.
 11. W toaletach jednorazowo może przebywać liczba osób o połowę mniejsza od liczby ubikacji.
 12. Pracownicy obsługi zobowiązani są do szczególnego utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz bieżącej dezynfekcji toalet.
 13. Pracownicy zajmujący się sprzątaniem i dezynfekcją zawsze powinni pracować w odzieży ochronnej - nosić fartuch, odpowiednie obuwie do sprzątania, rękawiczki ochronne.
 14. Kierownik jednostki wyznacza pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie czystości w salach, pomieszczeniach zajęciowych, ciągach komunikacyjnych, dezynfekcję powierzchni dotykowych, krzeseł i powierzchni płaskich.
 15. Wyznacza się salę nr 14 jako pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – izolatorium.
 16. Izolatorium wyposaża się w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący, tj. fartuchy jednorazowe w ilości 2 szt., maseczki jednorazowe w ilości 2 szt., rękawiczki jednorazowe w ilości 4 szt.
 17. Zapewnia się pracownikom podstawowe środki higieny osobistej tj. rękawice jednorazowe, maseczki, płyn do dezynfekcji.
 18. Umieszcza się na drzwiach wejściowych potrzebne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 

5

Zajęcia organizowane przez  Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej

 

 1. W zajęciach edukacyjnych i artystycznych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej mogą brać udział małoletni oraz osoby pełnoletnie, które zadeklarują (małoletni poprzez rodziców lub opiekunów prawnych) chęć udziału w zajęciach
  i uzupełnią akceptując odpowiednie oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik odpowiednio nr 2 i 3.
 2. Prowadzący zajęcia informują rodzica/prawnego opiekuna małoletniego oraz pełnoletniego uczestnika zajęć o konieczności przygotowania niezbędnych dokumentów (wzór stanowi załącznik nr 2 i 3 odpowiednio), dostępnych na stronie internetowej GOK. Uzupełnione dokumenty rodzic/prawny opiekun odpowiednio pełnoletni uczestnik zajęć powinien dostarczyć do GOK w dniu przybycia na zajęcia.
 3. Uczestnik przychodzi na zajęcia nie wcześniej niż 10 min przed ich rozpoczęciem, a po ich zakończeniu niezwłocznie opuszcza placówkę.
 4. Przy wejściu do budynku oraz w salach, w których planowane są zajęcia umieszczono dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
 5. Z sal, w których będą odbywać się zajęcia, usuwa się wszystkie przedmioty, których nie można skutecznie dezynfekować.
 6. Jedna grupa uczestników będzie przebywać tylko w wyznaczonej sali.
 7. Prowadzący zajęcia zobowiązani są:
 8. wyjaśnić uczestnikom zajęć zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązujące w GOK oraz ustalić zasady zachowania w grupie,
 9. czuwać, żeby w sali nie znajdowały się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,
 10. organizować zajęcia tak, aby ich uczestnicy realizowali swoje zadania w wydzielonych dla siebie przestrzeniach i utrzymywali dystans społeczny.
 11. Prowadzący zajęcia co najmniej raz na godzinę wietrzą salę zajęć przez 15 min. .
 12. Na zajęcia mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 13. Pełnoletni uczestnicy zajęć, a w przypadku małoletniego uczestnika zajęć rodzice/prawni opiekunowie, zobowiązani są do niezwłocznego informowania pracownika GOK o przypadkach występowania u nich lub u uczestnika zajęć, będącego pod ich opieką, objawów sugerujących zakażenie koronawirusem.

 

          6

           Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika
        lub współpracownika  Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej

 

 1. Każdy pracownik lub współpracownik, który zauważy wystąpienie u siebie lub u innego pracownika niepokojące objawy lub symptomy zarażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, powinien niezwłocznie powiadomić o tym kierownika jednostki lub osobę przez niego upoważnioną.
 2. Za niepokojące objawy uznaje się:
 3. gorączkę,
 4. kaszel,
 5. duszności i kłopoty z oddychaniem,
 6. bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
 7. stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37,2°C a 38°C),
 8. objawy przeziębieniowe,
 9. utratę węchu i smaku.
 10. W przypadku wystąpienia u pracownika lub współpracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona niezwłocznie odsuwa go od pracy i odizolowuje od innych osób w pomieszczeniu do tego wyznaczonym, wyposażonym w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący, nakazując pracownikowi pobyt w wyznaczonym miejscu do momentu uzyskania stosownych instrukcji postępowania ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
 11. Kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona w przypadku wskazanym w ust. 3 powyżej powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie

 i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 1. Osoba u której wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zarażenie koronawirusem powinna oczekiwać na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób lub w wyznaczonej do tego celu przestrzeni zapewniającej odstęp od innych na min. 2 m (Izolatorium).
 2. Ustala się obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zarażenie koronawirusem i przeprowadza się rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Analizuje się w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zaistniały przypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem w placówce pod kątem konieczności wprowadzenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa i stosuje się do jego poleceń.
 4. Ustala się listę pracowników, współpracowników oraz uczestników, o ile to możliwe,  przebywających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach  obiektu co osoba podejrzewana o zakażenie koronawirusem i zaleca osobom, które miały kontakt z potencjalnie zakażonym do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń uzyskanych ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

 

              7

 • Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczestnika

 

 1. Każdy pracownik lub inna osoba, który zauważy wystąpienie u uczestnika niepokojących objawów lub symptomów zarażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, powinna niezwłocznie powiadomić o tym kierownika jednostki lub osobę przez niego upoważnioną.
 2. W przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona:
 3. w przypadki małoletniego niezwłocznie zleca umieszczenie małoletniego podejrzanego o zakażenie koronawirusem w pomieszczeniu do tego wyznaczonym - Izloatorium, wyposażonym w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący i wyznacza spośród pracujących w tym dniu pracowników osobę do sprawowania opieki/dozoru nad małoletnim, do momentu odbioru małoletniego przez rodziców/prawnych opiekunów oraz informuje o stwierdzeniu objawów i umieszczeniu dziecka w izolatorium rodziców/prawnych opiekunów i nakazuje im niezwłoczne przybycie przed wejście do  budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia małoletniego i braku możliwości wydania małoletniego rodzicom/prawnym opiekunom, kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona wzywa karetkę pogotowia oraz o zdarzeniu informuje Stację Sanitarno-Epidemiologiczną,
 4. w przypadku osoby pełnoletniej, poleca takiej osobie opuścić budynek GOK.
 5. Ustala się obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zarażenie koronawirusem i przeprowadza się rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. Analizuje się w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zaistniały przypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem w placówce pod kątem konieczności wprowadzenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa i stosuje się do jego poleceń.
 7. Ustala się listę pracowników, współpracowników oraz uczestników, o ile to możliwe,  przebywających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach  obiektu co osoba podejrzewana o zakażenie koronawirusem i zaleca osobom, które miały kontakt z potencjalnie zakażonym do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń uzyskanych ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

 8

Postanowienia końcowe

 1. Zasady obowiązują do odwołania i podlegają okresowej weryfikacji.
 2. Z uwagi na indywidualną sytuację kierownik jednostki może wskazać dodatkowe zalecenia.
 3. Kierownik jednostki zastrzega sobie prawo jej zamknięcia w wyniku zdarzeń powodujących zachorowanie lub objęciem kwarantanną pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej.

 

 

Odwiedza nas 217 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

Kontakt :

 Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej 
ul. Armii Krajowej 17A, 36-030 Błażowa
 
Tel/fax: (+48) 17-2297-044
Email: gokblaz@intertele.pl / blazowa.gok@wp.pl